Verandering van Priesterschap, verandering van Wet

Hebreeen 7:11-12
11 Als dan door het Levitische priesterschap de Volmaaktheid bereikt had kunnen worden

– want onder dit priesterschap had het volk de Wet ontvangen –

waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de Ordening van Melchizedek zou opstaan,

Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?
12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.

 

Op 12.12.12 heeft er een verandering van Priesterschap op de aarde plaatsgevonden.

Op die datum is de scepter van de aarde van het satanische  priesterschap overgegaan

naar het Goddelijke Priesterschap op aarde. De Scepter van Jeruzalem!

Waar was de troon van satan? Onder de tempelberg. Door een zeer Diepgaande Profetische aktie,

die Jezus Christus door Zijn Profeten deed, werd de troon van satan ‘besneden’, de Autoriteit

over de tweede hemel was verkregen door een door Hem aangesteld Apostel en ProfeetSchap,

zij Bewegen nu in de Orde van MelchiZedek.

Door deze verandering van het Priesterschap op aarde, heeft er ook een verandering van de Wet plaatsgevonden.

Daar waar de wet van satan regeerde: zij worden ‘gezegend’, die occult het sterkste zijn, is er nu de Wet van God gekomen:

zij worden geZegend, die Eerlijk, Heilig en Rechtvaardig zijn!

Sinds 12-12-12 is Zijn Toorn gekomen om het Loon aan Zijn Profeten te geven en hen te vernietigen,

die de aarde vernietigen.

God heeft nu Volle Rechtmatige Grond op aarde, om Zijn Wil tot Uitvoer te brengen.

Dit is mede het gevolg van jarenlange Voorbede van Zijn Dienstknechten, die baden:

Onze Vader, die in de Hemelen is, Uw Wil geschiede gelijk in de Hemel, zo ook op de aarde!

 

Openbaring 11:15-19

15 En de zevende engel blies op de Bazuin, en er klonken luide Stemmen in de Hemel, die zeiden:

De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden,

en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun Troon zitten,

wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt,

omdat U Uw grote Kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw Toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip

voor de doden om geOordeeld te worden, en om het Loon te geven aan Uw dienstknechten, de Profeten,

en aan de Heiligen en aan hen die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

19 En de Tempel van God in de Hemel werd geopend en de ark van Zijn Verbond werd zichtbaar in Zijn Tempel.

En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

12.12.12 was inderdaad het einde van de wereld, het einde van de babylonische wereld!

Het Heilige der Heiligen is geOpend, de Ark van Zijn Verbond is Zichtbaar!

Iedere Geroepen Priester kan NU tot Volheid komen,

Het is er allemaal al, door Hem Reeds lang geleden  Bewerkt!

De Hoge Weg is daar! (Jes. 35:8)

Er heeft een verandering van de Wet plaatsgevonden!

Nu Regeert de Wet van de Zuivere Liefde als Hoogste Orde op aarde,

welke de babylonische hermesstructuren zal vernietigen!

 

Psalm 1:1-6

Twee wegen

1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE

en Zijn Wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een Boom, geplant aan Waterbeken,

die zijn Vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken.

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het Gericht,

de zondaars niet in de gemeenschap van de Rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent de weg van de Rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.