Redenen voor Wraking

Court of Zion
20-09-2016                                                                                                    

 

Redenen voor Wraking                                                                                        

 1. De rechter heeft de rechtereed afgelegd waarin ze trouw zweert aan de koning (zie bijlage), de koning heeft op zijn beurt de eed van de orde van malta afgelegd (zie bijlage), waarin hij zweert alles in het werk te stellen om degene die geen lid zijn van de katholieke kerk te vermoorden. Dus de rechter heeft een verbond met hem die gezworen heeft ons te vermoorden. Dus deze rechter is partijdig en indirekt moorddadig. (het klinkt cru maar het werkt wel zo, mensen / ambtsbekleders zijn zich zo niet bewust van de verborgen agenda van de ‘elite’.) De rechter en u als wrakingscommissie was en bent het ambtshalve verplicht dit grondig te onderzoeken. Dit heeft zij niet gedaan. En indien bovenstaande waar is, moet u hier allereerst grondig afstand van nemen zich hiervan laten Bevrijden en vervolgens aangifte te doen bij politie. Dit zal niet eenvoudig blijken en kan alleen op Grond van Het Verlossende Werk van Jezus Chistus door Zijn Bloed en vervolgens een Diepgaande Weg van Toewijding en Heiliging te gaan.
 2. De rechter had deze zaak niet ontvankelijk moeten verklaren, omdat deze zaak niet vatbaar is voor berechting. Er was en is geen grond gebleken om Zarah uit huis te plaatsen, als er grond was, waarom ben ik dan niet opgepakt toen ze haar van me afnamen? Dit heet corrupt. Ons zonder bewijzen van misstanden en de daarbij nodige correctie uit de ouderlijke macht zetten is helemaal uit den boze. Dat dit niet door de rechter van tevoren onderzocht en doorzien is, bevestigd punt 5. Nogmaals de rechter had deze zaak moeten onderzoeken en niet ontvankelijk moeten verklaren, de zaak is namelijk niet vatbaar voor berechting. Of indien zij misstanden bij ons heeft geconstateerd op grond van STATENvertaling, welke ook de nederlandse wet zou moeten zijn. Dit heeft zij niet gedaan. Zo ook al voorgaande rechters niet die zich met deze zaak ingelaten. Zie ook onderstaande punten.
 3. Zarah en wij zijn Wedergeboren dus niet te peilen en te beoordelen door wereldse zorginstellingen en wereldse rechters, die die Wedergeboorte nog niet hebben doorgemaakt, zoals aangegeven en uitgelegd in de STATENvertaling Johannes 3:3 + 3:8, 1 Kor. 2:12-16, 1 Kor. 6:1-9 zie bijlage
 4. Zarah en wij zijn juridisch Soeverein, dit is ook door de ‘STAAT’ (willem alexander) erkend, er is dus geen zeggenschap van een ‘nederlandse’ rechter of ‘nederlandse’ zorginstelling over ons. Hiermee zijn wij als mensen van vlees en Bloed juridisch losgekoppeld van het bsn-nummer (zie onze Verklaring van Begrip en Intentie in het dossier)
 5. ‘Nederland’ / ‘de nederlandse STAAT’ bestaat niet, in de tweede wereldoorlog heeft juliana het land verlaten en na de de tweede wereldoorlog heeft juliana nederland nooit juridisch teruggeclaimd het is daarom duits grondgebied gebleven en in handen gekomen van de ‘overwinnaars’, de gealieerden. ‘Nederland’ is dus duits grondgebied in handen van de amerikanen / c.i.a. . ‘nederland’ staat als zijnde bedrijf ingeschreven in de amerikaanse kamer van koophandel?! Dit al sinds 1848. Een bedrijf kan geen rechters aanstellen, ook kan een regering en een ‘konings’huis dat haar bevolking voorliegt en zelf de leugen gelooft en / of de leugen niet bewust is door mind control, geen rechters aanstellen. Een rechter kan alleen rechter zijn, als zijn / haar Fundament Waarheid en Rechtvaardigheid is, dat is in de illussie nederland niet het geval. De rechter en u als wrakingscommissie was en bent het ambtshalve verplicht dit grondig te onderzoeken. Dit heeft zij niet gedaan. En indien bovenstaande waar is, moet u hier allereerst grondig afstand van nemen zich hiervan laten Bevrijden en vervolgens aangifte te doen bij politie. Dit zal niet eenvoudig blijken en kan alleen op Grond van Het Verlossende Werk van Jezus Chistus door Zijn Bloed en vervolgens een Diepgaande Weg van Toewijding en Heiliging te gaan.
 6. Er kan alleen Zuiver Recht Gesproken worden door Gods Geest, vanuit een Gezuiverde en dus Zuivere Intuitie. Een Intuitie die Vrij Is van zonden en ongerechtigheden (ongerechtigheden: zonden van de voorgeslachten als een negatieve substantie in de geest van de mens). Een Geheiligde Intuitie. Het Woord, zo ook de STATENvertaling Leert dat dit alleen Verkregen kan worden door Het Verstaan dat God in een Mens naar De Aarde Is Gekomen om Zijn Mensen te Verlossen. Hiervoor Moest Hij een Offer Brengen: Zijn Zoon (Jes. 53 zie bijlage). Alleen Hij is Het Fundament van waaruit een Mens kan Leven. Dit Geloven is de eerste stap naar Wedergeboorte en een Zuivere Geest. (Joh. 3:3, zie bijlage) Deze rechters spreken vanuit een denken dat opgebouwd is door de vrijmetselarij (universiteiten) en door de protocollen van ‘de wijzen van sion’, dus niet vanuit De Heilige Geest, Die altijd van de hier Bovengenoemde Waarheid Getuigd.
 7. Omdat jullie als rechters niet zijn Gezuiverd van de zonden en ongerechtigheden, niet zijn Wedergeboren en dus geen Gezuiverde Intuitie en geen Gezuiverd Geweten hebben, worden julllie geleidt door de resonanties en restricties van het occulte koningshuis, een koningshuis dat zich schuldig maakt aan kindbloedoffers, welke deze resonanties versterken. Dit door zowel ontvoering, satanisch ritueel misbruik en moord als door abortussen. Zie volgende youtube:Child Killing by Royalty, Soros: Eyewitness anemarie van blijenbergh https://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhsXw Jullie hebben aan dit ‘konings’huis bewust een eed afgelegd, waardoor een corrupte onlosmakelijke eenheid bezegelt is en wiens brood men eet, diens woord met spreekt. De rechter en u als wrakingscommissie was en bent het ambtshalve verplicht dit grondig te onderzoeken. Dit heeft zij niet gedaan. En indien bovenstaande waar blijkt, bent u verplicht hiervan eveneens aangifte te doen bij politie.
 8. De illussie nederland is gebouwd op structurele kindbloedoffers van o.a. 40.000 ongeboren babies per jaar. Deze mogen door deze zogenaamde staat op gruwelijke wijze vermoord worden, tot en met een half jaar oud, dus levensvatbaar buiten de baarmoeder. Zonder verdoving worden armpjes en beentjes afgeknipt en het hoofdje verbrijzeld, of de kleintjes worden met een gruwelije brandende chemisch middel overgoten, zodat ze letterlijk doodbranden. Een staat die zoiets agendeerd, kan geen Zuivere Rechters aanstellen, en ‘rechters’ die dit niet met alles wat in hen is bestrijden, zijn geen rechter, maar marionetten van een satanisch systeem, marionetten van een satanisch systeem kunnen geen ‘Rechtspreken’ over ons en onze Dochter, dit blijkt in de praktijk ook, deze hele zaak rondom ons Dochtertje is een schandvlek! Zie ook de uitgebreide brief van gedragsdeskundige sacha groot, 17 jaar werkzaam geweest voor jeugdzorg. Het Woord, zo ook de STATENvertaling verbiedt moord.(Ex. 20:13, zie bijlage)

Het Woord / De STATENvertaling geeft aan: Of men bouwt zijn / haar Leven op direkte of indirekte deelname aan (kind)bloedoffers of men Bouwt zijn / haar Leven op Het Fundament van Het Bloedoffer van Jezus Christus: een tussenweg is er niet!

 1. De eed / belofte voor rechters is in zichzelf al inconsistent (zie bijlage), want je kunt niet zonder aanziens des persoons Rechtspreken als je trouw hebt gezworen aan een mens, namelijk de ‘koning’, in dit geval willem alexander, deze ‘koning’ staat onder sterke mind control van de c.i.a. en de jezuiten (ridders van malta), dus mee resonerend met de jezuiten-eed / de eed van de ridders van malta (zie bijlage). Voor uzelf ook Goed dit bewust te worden, dit gunnen we niemand. Ook zweert de rechter dat ze alle overige wetten zal onderhouden, dus ook de wetten gegeven in de STATENvertaling, welke door de koning erkend wordt. Daarbij is het volgens de STATENvertaling VERBODEN een eed te zweren, zeker aan een mens! (Mattheus 5:33-37, zie bijlage) De rechter en u als wrakingscommissie was en bent het ambtshalve verplicht dit grondig te onderzoeken. Dit heeft zij niet gedaan. En indien bovenstaande waar blijkt, bent u verplicht hiervan eveneens aangifte te doen bij politie.
 2. Wij leven exact volgens de vertaling van DE STAAT, DE STATENvertaling. In een ‘land’ ofwel bedrijf ‘nederland’ waarvan de ‘koning’ zegt dat we vrij zijn om te denken wat we denken. Kersttoespraak willem alexander 2015 https://www.youtube.com/watch?v=NFaCxw34CRI (op 2.13m) en kersttoespraak willem alexander 2014: https://www.youtube.com/watch?v=OEus-BrNU0Y We een zijn in verscheidenheid en juist de kinderen gelukkig mogen opgroeien. Het is inconsistent dat rechters onder zijn autoriteit ons kunnen straffen omwille van ons denken op basis van deze STATENvertaling. Als dit wel gebeurt dan zijn we door de staat voorgelogen, dan had dit Boek allang verboden moeten zijn. En zeker niet door willem alexander geaccepteerd bij zijn huwelijk. Daarbij is aan de uitgever van de STATENvertaling jongbloed uitgeverij door het ‘koninklijk’ huis het predicaat koninklijk uitgereikt?! (zie bijlage) Nogmaals rechters aangesteld door een inconsistente staat, zijn geen rechters, maar marionetten van een occult systeem, vanuit deze positie kan geen Recht gesproken worden. Als ons GeloofsOvertuiging nogmaals welke is de STATENvertaling de reden is dat Zarah uit huis is geplaatst dan had de rechter moeten aantonen en zal moeten aantonen dat wij niet volgens de STATENvertaling leven. Dit heeft zij niet gedaan.
 3. Artikel 1 van de grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.(zie bijlage) Artikel van de grondwet wordt door jeugd’zorg’, politie, rechters, pleegouders al twee jaar met voeten getreden. Deze rechter had dit moeten onderscheiden en was ambtshalve verplicht dit bij de politie aan te geven.

 

 

Aanklacht tegen de ‘STAAT / bedrijf der nederlanden’

Ons Dochtertje Zarah is door de staat der nederlanden gekidnapt omdat deze geleidt wordt door een occulte elite, die de inconsistentie in stand houden als rookgordijn voor hun satanische praktijken, namelijk het brengen van (kind)bloedoffers en daarmee nagenoeg alles in mind control hebben geplaatst. Dit om hun god de gevallen engel lucifer te geven wat hij vraagt, zodat hij en zij menen de macht in het land te kunnen behouden. Een ieder die erkenning geeft aan dit ‘konings’huis resoneert mee met deze gevallen engel en zijn leger en voert daarmee automatisch zijn wil uit. Waaronder het proberen kapot te maken van dit Prachtige Gezin.

(let wel wij strijden tegen de geest niet tegen mensen, we Zegenen een ieder met Inzicht en Leven. Hij Roept ons allen op uit babylon weg te trekken, ook u Openb. 18:4 zie bijlage)

 

 

 

David Joshua Israel Immanuel

      Court of Zion

courtofzion.org