Onderbouwing vanuit het Woord van God

Het Woord van God (de Bijbel) maakt duidelijk onderscheid tussen hen die door de ziel en zij die in de geest leven, uit de Heilige Geest. 

De zondeval heeft ervoor gezorgd dat de mens vanuit het Leven in de Heilige Geest gevallen is naar het leven vanuit de ziel.

Dat wil zeggen dat zij die in zonde leven laten zich leiden, door de begeerte van de ogen (alle zintuigen),

de begeerte van het vlees en het hovaardige leven (het leven dat opgebouwd is in de ziel en illussie is).

Wedergeboorte betekend (Joh. 3:3) dat de geest van de mens Geboren wordt / tot Leven komt

vanuit de Heilige Geest en dat de mens vanuit zijn / haar geest gaat leven.

 

Johannes 3:1-21

Het gesprek met Nicodemus

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.

2 Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar,

want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?

Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest,

kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid,

maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;

zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?

10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?

11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben,

en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.

12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?

13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is,

namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,

zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,

maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad,

meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

De geest van de mens staat altijd in direkte Verbinding met de Geest van God, als Water dat in water overvloeit en andersom.

Gods Geest heeft een voordurende reinigende Werking naar de geest van de mens, en Inspireert de geest van de mens continue

in alle Dimensies met Zuivere Gedachten, Zijn Zuivere Gedachten. Door de zondeval, was de mens deze Verbinding kwijt geraakt,

maar nu op Grond van het Werk van Jezus Christus, kan de geest van de mens in Verbinding met God de Vader Wedergeboren worden.

Vanuit deze Wedergeboren geest, kunnen de kinderen van God, dus ook Zuiver Rechtspreken! Een mooie theorie?

Wij hebben jarenlange Ervaring, dat dit daadwerkelijk in de praktijk Werkt! Hij wil Zijn Zuivere Oordelen,

die tot mensen tot Leven brengen, hier op aarde door Zijn Zuivere Apostelen en Profeten Volvoeren.

 

Als Christen mogen we daarom niet naar de ‘rechtspraak’ van het wereldsysteem gaan.

Is dit omdat we rebels, anarchisch, tegen gezag en autoriteit zijn? Absoluut niet, wij zijn VOOR de Samenleving,

VOOR Gezag en VOOR Autoriteit!

Maar wij weten vanuit de Heilige Geest, dat de mensen in het wereldsysteem zich laten leiden door de ziel,

dus wat voor ogen is en niet door de door het Bloed van Jezus Christus geZuiverde Intuitie, welke absoluut noodzaak is

VOOR EEN ZUIVERE RECHTSPRAAK! Het Antwoord voor het verwrongen rechtsysteem van deze wereld.

 

1 Korinthe 6:1-11

Rechtszaken tussen broeders

1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de Heiligen?

2 Weet u niet dat de Heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?

3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

4 Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de Gemeente niet in aanzien zijn.

5 Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die Wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een Oordeel te vellen in een geschil tussen zijn Broeders?

6 Integendeel, de ene Broeder spant tegen de andere Broeder een Rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.

7 Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar Rechtszaken hebt.  Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?

8 U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan Broeders!

9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?

10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent Gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Dit is de Belofte van de Vader aan hen, die zich onderwerpen en laten Reinigen door Zijn Zuivere Geest:

Jesaja 54:11-17

11 U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,

zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit,

Ik zal u grondvesten op saffieren,

12 uw torens maken van kristal,

uw poorten van robijn,

heel uw omwalling van edelsteen.

13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn,

en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.

14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden.

Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn,

en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

15 Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen

wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen.

16 Zie, Ík heb de smid geschapen,

die het kolenvuur aanblaast

en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel;

en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten.

17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,

en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.

Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,

en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

De Zuivere Ogen van de Koning:

Psalm 101:1-8

1 Een psalm van David.

Ik zal zingen van goedertierenheid en recht,

voor U zal ik psalmen zingen, HEERE.

2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.

Wanneer zult U tot mij komen?

Ik zal binnen mijn huis wandelen

met een oprecht hart.

3 Ik zal mij geen verdorven praktijken

voor ogen stellen.

Ik haat wat de afvalligen doen,

hun daden zullen zich niet aan mij hechten.

4 Het slinkse hart zal ver van mij weggaan,

de kwaaddoener zal ik niet kennen.

5 Wie zijn naaste in het geheim lastert,

hem zal ik ombrengen.

Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart,

hem zal ik niet verdragen.

6 Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land,

opdat zij bij mij zullen zitten.

Wie op de volmaakte weg gaat,

die zal mij dienen.

7 Wie bedrog pleegt,

zal binnen mijn huis niet verblijven.

Wie leugens spreekt,

zal voor mijn ogen geen stand houden.

8 Elke morgen zal ik

alle goddelozen in het land ombrengen,

door allen die onrecht bedrijven,

uit de stad van de HEERE uit te roeien*.

(*let wel, dit betekend in het Nieuwe Verbond dat de destructieve werking van de persona (= masker) wordt uitgeroeid,

als de mens zich Bekeerd, is daar altijd de Genade van God)