God Spreekt!

De kinderrechter – salomons oordeel

De hele maatsschappij is ONTWRICHT! Zelfs de rechters bereiken hun tax!

Dit Sprak God tot Aquila Deborah begin van het jaar 2014.

2 Kronieken 15:1-7

Profetie van Azaria

1 Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded.

2 En hij ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin!

De HEERE is met u, zolang u met Hem bent.  Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden,

maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

3 Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet.

4 Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, de God van Israël, bekeerden en Hem zochten,

werd Hij door hen gevonden.

5 En in die tijden was er geen vrede voor wie vertrok of wie naar binnen kwam,

omdat er grote verwarring onder al de inwoners van die landen heerste.

6 Het ene volk werd door het andere volk, de ene stad door de andere stad te gronde gericht,

want God had hen met allerlei benauwdheid in verwarring gebracht.

7 U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk.

 

En vervolgens na de walpurgisnacht, waarin we een heftige Gebedsstrijd hadden,

sprak Hij smorgens om 6.00u tot haar.

 

2 Kronieken 36:14-16

14 Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk,

overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de HEERE,

dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.

15 De HEERE, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden

door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen.

16 Maar zij spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk,

tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.

 

Drie uur later stond de vermeende politie aan onze deur en opende God een Weg, met Recht van Overpad:

GOD OORDEELT HET LAND!

Voor de vermeende rechters, met wie wij nu VANUIT COURT OF ZION (zie www.courtofzion.org)

aanhoudend door de Geest geleide ontmoetingen krijgen, Gaf Hij bij aanvang:

 

Psalm 9:1-21

Danklied voor een grote verlossing
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’.

2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,

ik zal al Uw wonderen vertellen.

3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,

ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

4 Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd,

zij zijn gestruikeld en van voor Uw aangezicht omgekomen.

5 Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd,

U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter.

6 U hebt de heidenvolken bestraft, de goddeloze omgebracht,

hun naam uitgewist, voor eeuwig en altijd.

7 O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid?

Hebt u steden weggerukt?

Hun nagedachtenis is met hen vergaan!

8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig,

Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht.

9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en over de volken op billijke wijze rechtspreken.

10 De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte,

een veilige vesting in tijden van benauwdheid.

11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,

omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont,

verkondig onder de volken Zijn daden.

13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan,

Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet.

14 Wees mij genadig, HEERE,

zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten,

U Die mij opheft uit de poorten van de dood.

15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion,

mij verheugen in Uw heil.

16 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten;

hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden.

17 De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan.

De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Higgajon, Sela

18 De goddelozen keren terug, naar de hel toe,

alle heidenvolken, die God vergeten.

19 Want de arme wordt niet voor altijd vergeten,

de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.

20 Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken;

laat de heidenvolken voor Uw aangezicht geoordeeld worden.

21 HEERE, jaag hun vrees aan;

laat de heidenvolken weten dat zíj stervelingen zijn. Sela

 

Zegen met ons Zijn Diepgaande Nieuwe en Ongewone einde EindtijdWerk,

tot Eer van de Koning der koningen, onze Heere Jezus Christus.