In de Praktijk

Vanuit een Zuivere Relatie met Jezus Christus, ontstaat een Zuivere geest. Jezus Christus is namelijk

onze Grote HogePriester, die ons Zuiver voor zich stelt.

Hebreeen 4:14-16

Vrijmoedig naderen

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan,

namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,

opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Deze Grote HogePriester is tevens de Grote Rechter. Door Aanbidding van de Zoon van God, Welke God Zelf is,

ontvangen wij Zijn Geest en daarmee ook Zijn Oordelen, allereerst voor onszelf, vervolgens voor die ander.

DIT ALLEEN IS ZUIVERE RECHTSPRAAK, WELKE GOD BEDOELD HEEFT VOOR ZIJN GUNSTELINGEN!

Psalm 149

Oproep tot dankzegging

1 Halleluja!

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,

laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,

voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,

Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,

laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6 Gods lofzangen klinken uit hun mond,

een tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,

bestraffingen over de natiën,

8 om hun koningen  te binden met ketenen

en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken.

Dat zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

 

In de Praktijk betekend dit dat een ieder, die wat een voor een geschil dan ook maar heeft,

vrijblijvend bij ons terecht mag, om Gods Oordeel hierover te horen!

Weet dat Gods Oordeel het Hoogste Oordeel is: een Zuiver, een Eerlijk,

een Rechtvaardig en een bindend Oordeel.

HIJ ALLEEN SPREEKT WERKELIJK RECHT!

Stuur ons een mail of maak met ons een afspraak, als het Recht in jou situatie ver te zoeken is

en jij het Oordeel van de Allerhoogste wilt horen. Hiermee Eer je Hem, hiermee Dien je Hem.