Onderbouwing vanuit het Woord van God

Het Woord van God (de Bijbel) maakt duidelijk onderscheid tussen hen die door de ziel en zij die in de geest leven, uit de Heilige Geest. 

De zondeval heeft ervoor gezorgd dat de mens vanuit het Leven in de Heilige Geest gevallen is naar het leven vanuit de ziel.

Dat wil zeggen dat zij die in zonde leven laten zich leiden, door de begeerte van de ogen (alle zintuigen),

de begeerte van het vlees en het hovaardige leven (het leven dat opgebouwd is in de ziel en illussie is).

Wedergeboorte betekend (Joh. 3:3) dat de geest van de mens Geboren wordt / tot Leven komt

vanuit de Heilige Geest en dat de mens vanuit zijn / haar geest gaat leven.

 

Johannes 3:1-21

Het gesprek met Nicodemus

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.

2 Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar,

want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?

Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest,

kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid,

maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;

zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?

10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?

11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben,

en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.

12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?

13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is,

namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,

zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,

maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad,

meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

De geest van de mens staat altijd in direkte Verbinding met de Geest van God, als Water dat in water overvloeit en andersom.

Gods Geest heeft een voordurende reinigende Werking naar de geest van de mens, en Inspireert de geest van de mens continue

in alle Dimensies met Zuivere Gedachten, Zijn Zuivere Gedachten. Door de zondeval, was de mens deze Verbinding kwijt geraakt,

maar nu op Grond van het Werk van Jezus Christus, kan de geest van de mens in Verbinding met God de Vader Wedergeboren worden.

Vanuit deze Wedergeboren geest, kunnen de kinderen van God, dus ook Zuiver Rechtspreken! Een mooie theorie?

Wij hebben jarenlange Ervaring, dat dit daadwerkelijk in de praktijk Werkt! Hij wil Zijn Zuivere Oordelen,

die tot mensen tot Leven brengen, hier op aarde door Zijn Zuivere Apostelen en Profeten Volvoeren.

 

Als Christen mogen we daarom niet naar de ‘rechtspraak’ van het wereldsysteem gaan.

Is dit omdat we rebels, anarchisch, tegen gezag en autoriteit zijn? Absoluut niet, wij zijn VOOR de Samenleving,

VOOR Gezag en VOOR Autoriteit!

Maar wij weten vanuit de Heilige Geest, dat de mensen in het wereldsysteem zich laten leiden door de ziel,

dus wat voor ogen is en niet door de door het Bloed van Jezus Christus geZuiverde Intuitie, welke absoluut noodzaak is

VOOR EEN ZUIVERE RECHTSPRAAK! Het Antwoord voor het verwrongen rechtsysteem van deze wereld.

 

1 Korinthe 6:1-11

Rechtszaken tussen broeders

1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de Heiligen?

2 Weet u niet dat de Heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?

3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

4 Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de Gemeente niet in aanzien zijn.

5 Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die Wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een Oordeel te vellen in een geschil tussen zijn Broeders?

6 Integendeel, de ene Broeder spant tegen de andere Broeder een Rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.

7 Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar Rechtszaken hebt.  Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?

8 U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan Broeders!

9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?

10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent Gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Dit is de Belofte van de Vader aan hen, die zich onderwerpen en laten Reinigen door Zijn Zuivere Geest:

Jesaja 54:11-17

11 U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,

zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit,

Ik zal u grondvesten op saffieren,

12 uw torens maken van kristal,

uw poorten van robijn,

heel uw omwalling van edelsteen.

13 Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn,

en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.

14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden.

Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn,

en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

15 Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen

wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen.

16 Zie, Ík heb de smid geschapen,

die het kolenvuur aanblaast

en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel;

en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten.

17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,

en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.

Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,

en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

De Zuivere Ogen van de Koning:

Psalm 101:1-8

1 Een psalm van David.

Ik zal zingen van goedertierenheid en recht,

voor U zal ik psalmen zingen, HEERE.

2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.

Wanneer zult U tot mij komen?

Ik zal binnen mijn huis wandelen

met een oprecht hart.

3 Ik zal mij geen verdorven praktijken

voor ogen stellen.

Ik haat wat de afvalligen doen,

hun daden zullen zich niet aan mij hechten.

4 Het slinkse hart zal ver van mij weggaan,

de kwaaddoener zal ik niet kennen.

5 Wie zijn naaste in het geheim lastert,

hem zal ik ombrengen.

Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart,

hem zal ik niet verdragen.

6 Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land,

opdat zij bij mij zullen zitten.

Wie op de volmaakte weg gaat,

die zal mij dienen.

7 Wie bedrog pleegt,

zal binnen mijn huis niet verblijven.

Wie leugens spreekt,

zal voor mijn ogen geen stand houden.

8 Elke morgen zal ik

alle goddelozen in het land ombrengen,

door allen die onrecht bedrijven,

uit de stad van de HEERE uit te roeien*.

(*let wel, dit betekend in het Nieuwe Verbond dat de destructieve werking van de persona (= masker) wordt uitgeroeid,

als de mens zich Bekeerd, is daar altijd de Genade van God)

In de Praktijk

Vanuit een Zuivere Relatie met Jezus Christus, ontstaat een Zuivere geest. Jezus Christus is namelijk

onze Grote HogePriester, die ons Zuiver voor zich stelt.

Hebreeen 4:14-16

Vrijmoedig naderen

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan,

namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,

maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,

opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Deze Grote HogePriester is tevens de Grote Rechter. Door Aanbidding van de Zoon van God, Welke God Zelf is,

ontvangen wij Zijn Geest en daarmee ook Zijn Oordelen, allereerst voor onszelf, vervolgens voor die ander.

DIT ALLEEN IS ZUIVERE RECHTSPRAAK, WELKE GOD BEDOELD HEEFT VOOR ZIJN GUNSTELINGEN!

Psalm 149

Oproep tot dankzegging

1 Halleluja!

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,

laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,

voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,

Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,

laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6 Gods lofzangen klinken uit hun mond,

een tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,

bestraffingen over de natiën,

8 om hun koningen  te binden met ketenen

en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken.

Dat zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

 

In de Praktijk betekend dit dat een ieder, die wat een voor een geschil dan ook maar heeft,

vrijblijvend bij ons terecht mag, om Gods Oordeel hierover te horen!

Weet dat Gods Oordeel het Hoogste Oordeel is: een Zuiver, een Eerlijk,

een Rechtvaardig en een bindend Oordeel.

HIJ ALLEEN SPREEKT WERKELIJK RECHT!

Stuur ons een mail of maak met ons een afspraak, als het Recht in jou situatie ver te zoeken is

en jij het Oordeel van de Allerhoogste wilt horen. Hiermee Eer je Hem, hiermee Dien je Hem.

Eerste RechtSpraak Koning Salomo

RechtSpraak Koning Salomo

1 Koningen 3:5-28

Salomo bid om een Wijs Hart

5 In Gibeon verscheen de HEERE ’s nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal.

6 Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen,

zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U.

En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag.

7 Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man:

ik weet niet uit of in te gaan.

8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld

of geschat kan worden.

9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk,

om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad,

want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken?

10 Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had.

11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf;

omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd,

maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren,

12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart,

zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan.

13 En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer,

zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen.

14 En als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen,

zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen verlengen.

15 Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem,

en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers,

bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren.

Eerste rechtspraak van Salomo

16 Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning, en zij gingen voor hem staan.

17 De ene vrouw zei: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in huis een kind gebaard.

18 Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde.

Nu waren wij samen, geen vreemde was er bij ons in huis; alleen wij tweeën waren in huis.

19 Toen is de zoon van deze vrouw ’s nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had.

20 En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij weggenomen,

terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd; en haar dode zoon legde zij in mijn schoot.

21 Toen ik ’s morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood.

Diezelfde morgen echter bekeek ik hem goed, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had.

22 Toen zei de andere vrouw: Niet waar, de levende is mijn zoon, en de dode is uw zoon.

De eerste zei daarentegen: Niet waar, de dode is uw zoon, en de levende is mijn zoon!

Zo spraken zij ten overstaan van de koning.

23 Toen zei de koning: Deze zegt: Dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode,

en die zegt: Niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende.

24 Vervolgens zei de koning: Breng mij een zwaard; en zij brachten een zwaard bij de koning.

25 En de koning zei: Snijd dat levende kind in tweeën, en geef de helft aan de één en de helft aan de ander.

26 Maar de vrouw van wie de levende zoon was – want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon –

zei tegen de koning: Och, mijn heer! Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval.

Maar de ander zei: Het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn, snijd het doormidden.

27 Toen antwoordde de koning en zei: Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval: zij is zijn moeder.

28 En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en men had ontzag voor de koning,

want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen.

Opening Court of Zion

Gods Heilsplan van alle eeuwen is dat het Ware Volk Israel de wereld zou gaan Richten.

Om dit te verwezenlijken is het Volk Israel al millennia apart gezet om hiervoor geHeiligd te worden.
Hierdoor kon zo’n 2000 jaar geleden de Verlosser, Jezus Christus, temidden van dit Volk geboren worden.

Overigens is er een Hemelsbreed verschil tussen de Ware Israelieten en zij, die Jezus Christus gekruisigd hebben:
de farizeers, nu zionisten.

God Richt in deze dagen Zijn Zuiver Israel op, dit zijn 144.000 Apostelen en Profeten,
welke ieder een eigen MandaatsGebied hebben, deze 144.000 MandaatsGebieden beslaan gezamenlijk de gehele Schepping.

Een jurisdictie, zoals de staat dat kent heeft enigszins iets weg van een MandaatsGebied.
Maar een jurisdictie is vijfimensionaal: plaats (hoogte, breedte, lengte), tijd, ‘wetgeving’;
een Een MandaatsGebied is multidimensionaal.

Zo draagt de Priester (Apostel of Profeet) voor het MandaatsGebied dan ook Priesterschap.
Dit is de Orde, die God vanaf het begin der Schepping bedoelt heeft. Nu komt deze Vol Openbaar
en worden de 144.000 eindeEindtijd Apostelen en Profeten, hiervoor Vrijgezet en Toegerust.

Zij zullen een Zuivere Rechtspraak in het Nieuwe Verbond van de Vader Voeren.
Koning Salomo, toen deze nog Zuiver was, is een voorafschaduwing van deze Zuivere Rechtspraak.

The Court of Zion is in maart 2014 opgericht. Pas toen achtte de Vader
de tijd rijp voor een Hemels Gerechtshof op aarde.

Tot dan was alle ‘rechtspraak’ in de handen van het wereldsysteem.

Deze dubbelheid vonden we ook in het Boek Genesis bij de stam dan:

Genesis 49:16-17
16 Dan zal over zijn volk rechtspreken,

als een van de stammen van Israël.
17 Dan zal een slang zijn op de weg,
een adder op het pad,
die in de hielen van het paard bijt,
zodat zijn berijder achterovervalt.

uit de bijtende slang komt de wereldse ‘rechtspraak’.

Maar God Roept Nu Zijn Aanbidders op om in the Court of Zion plaats te nemen.

Hijzelf zal de Schepping door Zijn Heilig Volk Richten!
En Daarmee de bijtende slag doden!

25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij
(de bijtende slang van de stam dan) spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven
voor een tijd, tijden en een halve tijd.
26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen,
hem verdelgen en volledig vernietigen.
27 Maar het koningschap en de heerschappij
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn,
en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.
Daniel 7